GRATIS VERZENDING BIJ AANKOOP VAN 3 OF MEER PRODUCTEN!

Algemene voorwaarden

Levering van goederen van webshop ikwilvanmijnluizenaf.nl vindt plaatst door Medizijn Apotheek Koop B.V.

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt eraan gebonden.

Betaling

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek een genees-, of hulpmiddel koopt. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.
De belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 30 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd, dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet op voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een behandelingsovereenkomst worden uitgereikt. In Apotheek Koop kunt u kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden, doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek.

De Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden, zoals hieronder vermeld, gelden zoals vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Een gedetailleerde omschrijving hiervan vindt u in het volgende pdf-document: Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden.

Specifiek voor de internet (on-line) bestellingen gelden in aanvulling de aanvullende webshopvoorwaarden:

A. Zelfzorgartikelen: niet-receptplichtig (Receptvrij)

1.Verzending

Voor artikelen waar in Nederland geen recept voor vereist is, vindt uitlevering van de goederen plaats na ontvangst van uw betaling. Betalingsinstructies vindt u op onze site en op het moment dat u wilt betalen. De bestelling wordt pas na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag aan u opgestuurd. Verzending geschiedt via de post.

2 De afkoelingsperiode.

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Een uitzondering hierop vormt echter de producten die aan bederf onderheving zijn (zelfzorg medicijnen). Bij een retourzending draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. Indien de consument een verkeerde maat heeft besteld van een maatafhankelijk product en dit wil omruilen, zijn de extra verzendkosten geheel voor zijn/haar rekening. De consument zal daar apart voor worden gefactureerd. De consument zal in geval van ontbinding, binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terug betaald krijgen.

Ontbinding van een dienst kan binnen 14 dagen na de eerste dienstverlening gebeuren. In geval van ontbinding van een dienst binnen 14 dagen moet de consument betalen voor de genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed-geld terug” regeling. Voor goederen die reeds zijn verstuurd, wordt binnen Nederland standaard € 6,75 gerekend voor verzend- en administratiekosten als genoten diensten. Voor orders die door ons al geheel zijn verwerkt, maar nog niet verstuurd, wordt € 5,00 berekend als administratiekosten.

Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product, of de dienst. Deze beperkingen, of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking, of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.

3 De levering

Wij hanteren een leveringstermijn van 2-3 werkdagen, maar maximaal 30 werkdagen. Indien deze termijn langer is, krijgt u terstond van ons per e-mail daarover bericht. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 7 dagen na de kennisgeving aan de consument, terugbetaald.

4 Niet goed – geld terug

Medizijn Apotheek Koop B.V. staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Medizijn Apotheek Koop B.V. betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 7 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder.

De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.

5 Garanties

Medizijn Apotheek Koop B.V. vermeldt dat de garantievoorwaarden de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aangetast worden.

6 De kwitantie

Medizijn Apotheek Koop B.V. zal met de producten en diensten die geleverd worden een kwitantie sturen.

Alle administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsomverschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

6. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

7. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is dan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Indien de patiënt/consument in gebreke, of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

13. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

14. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

15. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

16. De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten, heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en Apotheek Koop. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor, of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden, doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet op voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.